ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนรินธร สีห์จักร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :