คณะผู้บริหาร

นางสาวนรินธร สีห์จักร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธวัชชัย นามทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวัชรินทร์ เอื้องสัจจะ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางผกาวดี เอื้องสัจจะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปิยะนันท์ เส็งประชา
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ